1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja SKRZYDŁA dla Edukacji, ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem biuro.at.skrzydla.lublin.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności fundacji.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla fundacji usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu fundacji jako ich administratora.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

7. Podanie danych jest obowiązkowe, w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

8. Zgodnie z przepisami RODO wpisującym dane przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. do ograniczenia przetwarzania danych,

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.