ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ALTUM w Lublinie, zwane dalej Liceum lub Szkołą, jest niepubliczną ogólnodostępną szkołą ponadpodstawową – czteroletnim liceum ogólnokształcącym (dla dzieci i młodzieży).
 2. Siedziba Liceum mieści się w Lublinie, Al. Racławickie 8, II p.
 3. Organem prowadzącym Liceum jest Fundacja „Skrzydła dla Edukacji” w Lublinie.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.
 5. Nazwa jest używana przez Liceum w pełnym brzmieniu lub w formie skróconej: LO Altum w Lublinie.
 6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Liceum, 2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnim, 3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Liceum.

§ 2

 1. Liceum działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz przepisy wydane na ich podstawie, w szczególności:
  1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  2. realizuje zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,
  3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w publicznych ogólnokształcących szkołach ponadpodstawowych,
  4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli publicznych ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych,
  6. stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

 1. Liceum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Misją Szkoły jest nauka i wychowanie uczniów do życia w pełni poprzez odkrywanie i rozwijanie talentów, pasji i powołania.
 2. Szkoła stwarza uczniom odpowiednie warunki do doskonalenia się w sferach:

a. poznawczej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, metod pracy wynikających z misji Szkoły i indywidualnych potrzeb ucznia oraz materialną bazę dydaktyczną;

b. społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie, nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz inicjowanie i przeprowadzanie działań w środowisku lokalnym i we współpracy międzynarodowej;

c. emocjonalnej – poprzez wspomaganie uczniów w uświadamianiu sobie przeżywanych stanów emocjonalnych i w radzeniu sobie z nimi w codzienności;

d. fizycznej – poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

 1. W szczególności Liceum zapewnia uczniom:
  1. zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia się w sferach wskazanych w pkt 2;
  2. realizację programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego, a także dobór przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;
  3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
  4. stworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwojowi zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka;
  5. udzielanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu, z uwzględnieniem wymagań rynku pracy.§ 4

 1. Realizacja celów i zadań Liceum następuje poprzez integrację wiedzy i wychowania.
 2. Oddziaływania wychowawcze, ujęte w programie wychowawczo – profilaktycznym, skierowane są na następujące priorytety:
 1. człowiek przed rzeczą;
 2. „być” przed „mieć”,
 3. etyka przed techniką;
 4. miłosierdzie przed sprawiedliwością.
 1. Zadania wychowawcze szkoły dotyczą w szczególności:
  1. wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą podejmować różnorodne role życiowe – w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie;
  2. rozwijania poczucia sprawczości i odpowiedzialności;
  3. wzmacniania wrażliwości na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego;
  4. kształtowania miłości ojczyzny i „małej ojczyzny” oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
  5. rozwoju w kulturze dialogu, z zachętą do stawiania ważnych pytań;
  6. akcentowania wartości życia „tu i teraz”;
  7. nauki prowadzenia zdrowego stylu życia.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest uchwalany corocznie w formie odrębnego dokumentu.

§ 5

Liceum korzysta z wsparcia środowiska lokalnego, w tym uczelni wyższych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 6

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm.

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY

§ 7

 1. Organ prowadzący Liceum:
  1. nadaje Liceum statut i dokonuje w nim zmian;
  2. powołuje i odwołuje dyrektora szkoły;
  3. zapewnia organizacyjne i finansowe warunki do funkcjonowania Liceum oraz warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  4. ustala wysokość czesnego za naukę i wysokość innych opłat;
  5. zarządza majątkiem Liceum.
 2. Organ prowadzący Liceum decyduje (po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły) w sprawach:

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum;

2) wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum;

3) wewnętrznej organizacji Liceum i jego bieżącego funkcjonowania.

 1. Do kompetencji organu prowadzącego Liceum należy:
 1. rozstrzyganie ewentualnych sporów między radą pedagogiczną a dyrektorem szkoły,
 2. rozpatrywanie odwołań uczniów lub rodziców od konsekwencji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu.

§ 8

Organami Liceum są:

 1. dyrektor szkoły, zwany również dyrektorem.
 2. rada pedagogiczna.
 3. rada rodziców (jeżeli została utworzona).
 4. samorząd uczniowski (jeżeli został utworzony).

§ 9

 1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący.
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz administracyjno-gospodarczej Liceum, w szczególności:
 1. opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne;
 2. przyjmuje uczniów oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o właściwe przepisy;
 3. organizuje i kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
 4. reprezentuje Liceum na zewnątrz;
 5. dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny;
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli, jeżeli jest nauczycielem lub powierza (uzyskując akceptację organu prowadzącego Szkołę) pełnienie tego nadzoru nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w Liceum;
 8. realizuje zarządzenia organu prowadzącego Liceum;
 9. przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej i realizuje uchwały rady pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi;
 10. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem;
 11. aktywnie uczestniczy w procedurze awansu zawodowego nauczycieli Liceum;
 12. wnioskuje do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej;
 13. zapewnia warunki do prawidłowej pracy;
 14. organizuje spotkania z rodzicami;
 15. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 16. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
 17. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom;
 18. współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców, jeżeli zostały powołane;
 19. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Liceum;
 20. odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
 21. odpowiada za dokumentację Liceum, w tym za dokumentację przebiegu kształcenia;
 22. dba o powierzone przez organ prowadzący mienie szkoły, ściśle realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 23. okresowo informuje organ prowadzący Liceum o wynikach jego działania;
 24. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor ma prawo do:
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Liceum;
  2. wnioskowania do organu prowadzącego Liceum w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników;
  3. wnioskowania do organu prowadzącego Liceum w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. decydowania (w porozumieniu z organem prowadzącym) o zmianach w wewnętrznej organizacji pracy Liceum i jego bieżącym funkcjonowaniu;
  5. wnioskowania do organu prowadzącego Liceum w sprawie zmian w statucie.
 2. Dyrektor odpowiada przed organem prowadzącym Liceum za:
  1. jakość procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz za opiekę nad młodzieżą;
  2. zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Liceum i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkoły;
  4. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej (w zakresie określonym przez pracodawcę) i uczniowskiej;
  5. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 3. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 4. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska:
  1. przez organ prowadzący zgodnie z przepisami kodeksu pracy;
  2. na własną prośbę.
 5. W razie urlopu lub zwolnienia lekarskiego obowiązki dyrektora przejmuje wskazany pisemnie przez dyrektora członek rady pedagogicznej lub wicedyrektor. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – nauczyciela go zastępującego wyznacza organ prowadzący.

§ 10

 1. Organ prowadzący może powołać wicedyrektora, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez organ prowadzący w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej.
 2. Wicedyrektor pracuje w oparciu o szczegółowy przydział czynności opracowany przez organ prowadzący.
 3. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone i określone przez organ prowadzący kompetencje i wymagania.

§ 11

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej zebraniach wszyscy nauczyciele, w tym pedagodzy i psycholodzy.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor lub w zastępstwie wicedyrektor.
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. uchwalanie regulaminu własnej działalności;
  2. zatwierdzanie planów pracy Liceum;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania Uczniów;
  4. uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, o ile została ona powołana w szkole;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organowi prowadzącemu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów;
  8. wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny Uczniowi nieklasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych.
 7. Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
  1. tygodniowego rozkładu zajęć;
  2. propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.
 8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania i głosowania mogą się odbywać za pomocą środków porozumiewania na odległość.
 9. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły przedmiotowe oraz określać zakres ich prac.
 10. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor.
 11. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
  1. realizacji uchwał rady pedagogicznej;
  2. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;
  3. zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji w szkole (prawo szkolne).
 12. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;
  2. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej,
  3. realizowania uchwał rady pedagogicznej, także wówczas kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;
  4. nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, szczególnie tych, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 12

 1. W Liceum może działać rada rodziców.
 2. Rada rodziców może zostać utworzona na wniosek rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora.
 3. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów i jest organem wspierającym i opiniodawczym.
 4. Rada rodziców:
 1. wspiera współpracę rodziców oraz działalność Liceum;
 2. współdziała z dyrektorem;
 3. opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 4. może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym;
 5. udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.
 6. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 13

 1. W Liceum może działać samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu mogą być wybierane na wniosek uczniów, rodziców lub dyrektora szkoły i wtedy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
  4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz prowadzenia radiowęzła szkolnego;
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
  7. prawo wnioskowania o przyznanie, uchylenie lub zawieszenie kary w stosunku do ucznia;
  8. prawo do oddelegowania swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, w części, w której poruszane są problemy wnoszone przez uczniów lub gdy chodzi o realizację podjętych przez samorząd uczniowski decyzji;
  9. prawo zgłaszania uczniów do nagród.

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14

 1. Liceum stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny podzielony jest na semestry.
 3. Liceum może organizować również zajęcia w czasie trwania przerw feryjnych i wakacyjnych.

§ 15

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Organizacja, o której mowa w ust.1 określa w szczególności:
  1. liczbę oddziałów;
  2. liczbę uczniów w oddziałach;
  3. liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
  4. tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach;
  5. wymiar zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział (klasa), którym opiekuje się nauczyciel pełniący rolę wychowawcy.
 2. Liczba uczniów w oddziałach (klasach) nie może przekroczyć 20 uczniów.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może zostać skrócona do 30 minut lub wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 5. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane z podziałem na grupy.
 6. Nauczanie języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
 7. Dla realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
  2. sal sportowo-rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych;
  3. osobistych szafek uczniów.

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 17

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
  2. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  3. dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
  4. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
  5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
  6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
  7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy;
  8. zachowania tajemnicy służbowej.

§ 18

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

§ 19

 1. Nauczyciel podlega kontroli poprzez obserwację zajęć, sprawdzanie sal oraz dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, wymagań i planów edukacyjnych).
 2. Praca Nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 3. Kryterium oceny pracy Nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w statucie oraz w prawie oświatowym, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora szkoły.

§ 20

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2. inspirowanie działań zespołowych;
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów.
 5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
  1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
  3. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, dbając o ich spójność z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;
  4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
 6. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania ich i ustalania potrzeb ich dzieci;

2) informowania o postępach dzieci w nauce i zachowaniu;

3) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych;

4) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

 1. Kontakt, o którym mowa w ust. 6 może mieć charakter:
 1. zebrań z rodzicami według planu pracy szkoły;
 2. zebrań organizowanych w miarę potrzeb;
 3. indywidualnych spotkań trójstronnych: uczeń – nauczyciel – rodzice;
 4. kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.§ 21

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły.
 3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  1. opracowywanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania wraz z ich ewaluacją;
  2. ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
  3. wybór podręczników;
 1. współpracę przy organizacji wyjść i wycieczek oraz projektów edukacyjnych, egzaminów, konkursów;
 2. przygotowanie projektu i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 3. współpracę przy realizacji podstawy programowej, korelowanie treści nauczania;
 4. ewaluację zasad oceniania;
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 22

 1. Nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy organ prowadzący Liceum w porozumieniu z jego dyrektorem.
 2. Wynagrodzenie nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

§ 23

 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
  1. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu szkoły;
  2. dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
  3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania;
  4. dbałość o mienie szkoły;
  5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora szkoły, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeśli zostały zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową pracą szkoły.
 2. Pracownicy Liceum mają prawo do:
  1. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  2. korzystania ze szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  4. terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia;
  5. zaspokajania w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych;
  6. obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników pracy.

ROZDZIAŁ VI RODZICE

§ 24

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania;
  3. znajomości statutu szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego, w tym programu wychowawczo-profilaktycznego;
  4. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania, postępów lub trudności w nauce swojego dziecka oraz o zastosowanych wobec dziecka konsekwencjach;
  5. odwołania się od zastosowanych wobec dziecka konsekwencji;
  6. wglądu do ocenionych prac swego dziecka oraz do dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  7. wnioskowania do wychowawcy klasy lub dyrektora o zorganizowanie określonych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami swoich dzieci;
  8. wnoszenia swoich propozycji i służenia w formie doradczej w kwestii funkcjonowania szkoły.
 3. Do obowiązków rodziców należy:
 1. podpisanie umowy o naukę szkolną przy zapisie dziecka do szkoły, w tym oświadczenia o dobrowolnej wpłacie wpisowego;
 2. respektowanie i przestrzeganie zasad zawartych w statucie szkoły;
 3. informowanie na bieżąco szkoły o stanie zdrowia dziecka;
 4. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych i regularnego uczęszczania do Liceum;
 5. powiadamianie szkoły o przyczynach nieobecności dziecka w szkole w formie pisemnych lub elektronicznych usprawiedliwień, najpóźniej drugiego dnia od wystąpienia nieobecności dziecka;
 6. zwolnienie ucznia z lekcji w razie konieczności, na podstawie pisemnej prośby lub telefonicznie, z koniecznością potwierdzenia zwolnienia poprzez zapis w dzienniku elektronicznym;
 7. uczestniczenie w zebraniach klasowych;
 8. systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą;
 9. przybycie na ustne lub pisemne wezwanie wychowawcy lub dyrektora szkoły;
 10. systematyczne kontrolowanie frekwencji, zachowania i postępów w nauce dziecka w dzienniku elektronicznym;
 11. zabezpieczenie swojego dostępu do dziennika elektronicznego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
 12. pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 13. pokrycie kosztów lub naprawienie szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko;
 14. terminowe wnoszenie opłat czesnego.
 1. Obowiązki rodziców wymienione w ust. 3 pkt 5 i 6 są realizowane przede wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 11.
 2. Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze szkołą w przypadku uczniów wymagających szczególnej opieki, w szczególności młodzieży z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej, obcojęzycznej i szczególnie uzdolnionej, ustala dyrektor po konsultacji z pedagogiem i wychowawcą klasy, do której uczeń został przyjęty.
 3. Rodzice nie mogą ingerować i samodzielnie rozstrzygać konfliktów swojego dziecka na terenie szkoły, a w szczególności spotykać się z małoletnim uczniem Liceum bez wiedzy i zgody jego rodziców.

§ 25

Formy współpracy szkoły z rodzicami:

 1. zebrania klasowe organizowane co najmniej raz w semestrze;
 2. dodatkowe spotkania zwoływane przez dyrektora, radę pedagogiczną, wychowawcę klasy;
 3. konsultacje nauczycieli;
 4. indywidualne rozmowy trójstronne: uczeń – rodzice – nauczyciel w razie trudności w nauce, problemów wychowawczych lub zdrowotnych ucznia;
 5. systematyczny kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE

§ 26

 1. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Liceum określa na każdy rok szkolny dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę w szczególności przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata do klasy pierwszej Liceum jest posiadane przez niego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Przyjęcie uczniów do Liceum następuje po podpisaniu umowy. Umowy z rodzicami podpisuje organ prowadzący Liceum.
 3. Uczeń przyjęty do Szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły.

§ 27

Uczniowie mają w szczególności prawo do:

 1. rzetelnego procesu dydaktyczno-wychowawczego opartego na budowaniu podmiotowych relacji z nauczycielem, którego zasadami są:
  1. możliwość zadawania przez ucznia pytań,
  2. przekonanie, że celem uczenia się jest rozwój każdego ucznia, a nie oceny i rywalizacja,
  3. możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela i pomocy koleżeńskiej,
  4. efektywne wykorzystanie czasu lekcji,
  5. stosowanie wspierających metod uczenia się,
  6. uczenie się na błędach,
  7. współpraca w zaufaniu i współodpowiedzialności, w oparciu o szczerość i wzajemny szacunek,
  8. komunikacja, dobre relacje i przyjazna atmosfera;
 2. spotkań trójstronnych uczeń – nauczyciel – rodzic, które mają wspierać ucznia w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności;
 3. korzystania z bazy dydaktyczno-naukowej i zaplecza socjalnego szkoły, w szczególności z pracowni, biblioteki, szatni, pokoju socjalnego.

§ 28

1. Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:

 1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu w m. in. ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;
 2. zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;
 3. dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.

2. Każdy uczeń, którego prawo zostało naruszone, ma prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły. Jeśli naruszenia prawa dopuścił się dyrektor szkoły, przysługuje prawo złożenia skargi do organu prowadzącego Liceum.

3. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do jej rzetelnego rozpatrzenia w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od organu, organ może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.

4. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby strona składająca skargę nie poniosła negatywnych konsekwencji związanych ze złożeniem skargi, w szczególności zapewnić, aby fakt złożenia skargi nie został ujawniony bez zgody skarżącego, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnić stronie skarżącej anonimowość, chyba że ujawnienie tożsamości skarżącego jest niezbędnie konieczne do rozpatrzenia skargi i wyeliminowania naruszeń praw ucznia.

§ 29

Uczniowie są zobowiązani do:

 1. udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zadeklarowanych przez nich dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
 2. systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, o których mowa w pkt 1;
 3. przebywania w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw między nimi na terenie Liceum pod nadzorem nauczycieli, chyba że zajęcia odbywają się poza terenem szkoły – o ile nie uzyskali pełnoletności.

§ 30

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania podczas zajęć edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.

2. W trakcie zajęć uczniowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy.

3. Uczniowie nie mogą podczas zajęć samowolnie opuszczać sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

4. W trakcie zajęć uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, w szczególności wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń, który ją wyrządził albo rodzice grupy uczniów lub pełnoletni uczniowie przebywających w miejscu jej dokonania. Uczniowie mają obowiązek szanować również własność pozostałych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.

6. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu.

§ 31

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.

2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności są: rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni. Rodzice uczniów pełnoletnich nie są uprawnieni do składania wniosków, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika elektronicznego do Wychowawcy klasy.

4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien zawierać wskazanie zajęć edukacyjnych, które są objęte wnioskiem oraz wskazanie powodu każdej nieobecności. Do wniosku można załączyć dowody uprawdopodabniające zaistnienie okoliczności stanowiących powód nieobecności.

5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności.

6. Wychowawca klasy rozpatruje wniosek, w szczególności biorąc pod uwagę, czy wskazane we wniosku powody nieobecności uzasadniają nieobecność Ucznia na zajęciach edukacyjnych.

7. Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony oraz taki, który nie uzasadnia w sposób dostateczny nieobecności, podlega odrzuceniu. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 6, może zostać odrzucony. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione i wychowawca usprawiedliwia nieobecność.

8. Na odrzucenie wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wnioskodawcy służy skarga do dyrektora Szkoły, która powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia odrzucenia wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3. Skarga powinna być właściwie uzasadniona. Dyrektor, rozpatrując skargę, może ją odrzucić lub uwzględnić, zobowiązując wychowawcę klasy do usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 32

1. Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć w danym dniu. Do wniosku o zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu stosuje się odpowiednio przepisy § 31 ust. 2, 3, 4, 6 i 7, z tym że wniosek można złożyć także w formie ustnej i także wobec dyrektora szkoły.

2. Nieobecności ucznia, objęte wnioskiem o zwolnienie z części zajęć w danym dniu, uznaje się za usprawiedliwione.

4. Uczeń pełnoletni, który samowolnie opuścił część zajęć w danym dniu bez dochowania procedury określonej w niniejszym paragrafie, traci prawo do usprawiedliwienia wynikłych z tego nieobecności.

§ 33

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się na terenie Liceum określonych w niniejszym paragrafie.

2. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników Liceum.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązują strój sportowy oraz obuwie sportowe.

§ 34

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły określonych w niniejszym paragrafie.

2. Na teren Szkoły można wnosić telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty lub uszkodzenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przyniesionych przez uczniów.

3. Na terenie Szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych może odbywać się tylko za zgodą Nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia. Nauczyciel ma prawo poprosić uczniów o odłożenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w wydzielone w sali lekcyjnej miejsce, a uczniowie mają obowiązek to polecenie wykonać.

4. Korzystanie na terenie Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły. Nie jest dozwolone utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły, rodziców bez ich wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji tzw. “elementu większej całości” z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 35

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz pozostałych uczniów określonych w niniejszym paragrafie.

2. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania godności każdego członka społeczności szkolnej oraz odnoszenia się do każdego z szacunkiem i w sposób niedyskryminujący.

3. Zabronione jest stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do nauczycieli, innych pracowników Liceum oraz pozostałych uczniów.

§ 36

 1. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji, po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku:
  1. rażącego i notorycznego łamania przepisów statutu Liceum;
  2. nieusprawiedliwionego nieuczęszczania do Szkoły, które spowoduje brak klasyfikacji z kilku przedmiotów;
  3. naruszenia przez ucznia na terenie szkoły nietykalności cielesnej innych osób lub wyrażania gróźb karalnych względem innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, szczególnie jeśli te czyny mają charakter powtarzający się;
  4. w wypadku zaboru lub celowego zniszczenia mienia szkoły lub mienia innych osób przebywających na terenie szkoły;
  5. przebywania na terenie szkoły pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, palenia papierosów, posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu lub narkotyków;
  6. rażącego naruszenia porządku prawnego.
 2. O skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum dyrektor szkoły jest zobowiązany niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia poprzez osobisty odbiór decyzji przez rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie jej listem poleconym;
 3. W przypadku ucznia, który nie ukończył 18 lat dyrektor powiadamia również władze gminy, na terenie której uczeń jest zameldowany.
 4. Od decyzji dyrektora szkoły uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie się w ciągu 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

§ 37

1. Uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków szkolnych, wzorową postawę prospołeczną, w tym w szczególności w zaangażowanie w wolontariat i pomoc innym, osiągane sukcesy sportowe, naukowe, artystyczne i inne.

2. Rodzaje przyznawanych nagród:

 1. List gratulacyjny dyrektora szkoły – przyznawany przez dyrektora szkoły,
 2. List gratulacyjny rady pedagogicznej – przyznawany przez radę pedagogiczną,
 3. List gratulacyjny wychowawcy klasy – przyznawany przez wychowawcę klasy.

3. Od nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

4. Od nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uczniowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§ 38

1. Uczeń za nieprzestrzeganie przepisów statutu Szkoły może zostać ukarany:

 1. naganą dyrektora szkoły,
 2. naganą rady pedagogicznej,
 3. naganą wychowawcy klasy.

2. Od kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

3. Od kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczniowi przysługuje odwołanie do organu prowadzącego Liceum w terminie 14 dni. Organ prowadzący Liceum rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni i jego decyzja jest ostateczna.

§ 39

 1. Propozycje zmian w katalogu praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VIII

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE i PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 40

1. Nauczyciele we wrześniu w danym roku szkolnym formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez Uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

2. Formułowanie wymagań edukacyjnych odbywa się poprzez:

1) przygotowanie przez nauczyciela ogólnych wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny (tzw. kryteriów PDC, czyli prowadzących do celu– narzędzie oceniania kształtującego);

2) skonstruowanie przez ucznia, we współpracy z nauczycielem, Indywidualnego Planu Nauki (IPN);

3. Kryteria PDC na poszczególne oceny powinny uwzględniać:

1) niezbędny do opanowania minimalny zakres wiedzy i umiejętności;

2) stopień rozumienia materiału naukowego;

3) stopień opanowania umiejętności stosowania wiedzy w praktyce;

4) stopień opanowania umiejętności integrowania wiedzy, również międzyprzedmiotowo;

5) stopień opanowania umiejętności organizacji pracy i współpracy;

6) stopień opanowania umiejętności i efekty pracy w oparciu o informację zwrotną;

7) stopień realizacji IPN, w tym w szczególności stopień postępu w procesie uczenia się i rozwoju.

4. IPN to skonkretyzowane i zindywidualizowane w odniesieniu do każdego ucznia ogólne wymagania edukacyjne zawarte w kryteriach PDC.

5. IPN określa:

1) cele i zadania, które uczeń zamierza zrealizować w danym roku szkolnym;

2) sposoby osiągnięcia zakładanych celów i zadań;

3) sposoby opracowania i prezentowania wiedzy;

4) efekty realizacji IPN, w tym w szczególności zakładaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną;

5) oczekiwania ucznia w zakresie pomocy uczniowskiej i wsparcia nauczyciela.

6. IPN oraz skonkretyzowane w nim wymagania edukacyjne na poszczególne oceny powinny być dostosowane do zdolności, możliwości, zainteresowań oraz stanu psychofizycznego ucznia.

§ 41

Ocenę zachowania ucznia ustala się w oparciu o następujące kryteria:

 1. kultura osobista (szacunek do rówieśników i pracowników szkoły, rodziców oraz osób trzecich; otwartość; reagowanie na korespondencję ze strony szkoły; budowanie wizerunku szkoły);
 2. zaangażowanie w naukę (zaangażowanie w zajęcia i samodzielną pracę; współpraca z nauczycielem i rówieśnikami; organizacja własnego procesu uczenia się – np. planowanie pracy, wypracowanie własnych metod uczenia się, umiejętność udzielania i korzystania z pomocy/wsparcia; reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.;
 3. zaangażowanie w życie społeczne (wchodzenie w relacje; dbałość o dobrą komunikację z rówieśnikami i dorosłymi; umiejętność stawania w prawdzie wobec drugiego; odwaga wyrażania własnego zdania; pomoc koleżeńska; zaangażowanie w samorząd klasowy lub szkolny, wolontariat; działalność w organizacjach pozarządowych);
 4. przestrzeganie granic (dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób; sprzątanie po sobie; stosowany ubiór i zachowanie na lekcji, stosunek do używek; punktualność i obecność na lekcjach oraz innych zajęciach szkolnych; dbałość o mienie szkoły i cudzą własność;
 5. ciekawość świata (pasje, projekty pozalekcyjne, zainteresowania; dzielenie się talentami; wkład w życie społeczności szkolnej; umiejętność słuchania perspektywy drugiego; ciekawość badawcza)

§ 42

1. Ocenianie bieżące jest realizowanym przez nauczycieli procesem docenienia starań oraz wyrażania uznania dla osiągnięć ucznia, a także pomocą w osiągnięciu celów założonych w IPN.

2. Ocenianie bieżące realizowane jest za pomocą:

1) oceny słownej – odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia oraz jego zachowania i trudności w procesie uczenia się;

2) oceny kształtującej – informacji zwrotnej wspierającej efektywne uczenie się i pracę nad sobą Ucznia.

3. W ramach oceniania bieżącego Uczeń jest wspierany i informowany o postępach w procesie rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego przez cały rok szkolny.

§ 43

 1. W ramach oceniania bieżącego uczeń dokumentuje swój proces uczenia się.
 2. Dokumentacja ta zawiera odnotowanie pracy z błędem i bieżące informacje dotyczące postępów w procesie uczenia się.
 3. Szczegółowy sposób tej dokumentacji określa nauczyciel we współpracy z uczniami na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.

§ 44

Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne są uzasadniane przez nauczyciela ustnie zawsze przed ustaleniem oceny. Na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnienie to powinno być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 45

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz dokumentacja, o której mowa w § 42 są udostępniane na bieżąco uczniowi i jego rodzicom.
 2. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom przez nauczyciela na terenie szkoły w terminie dogodnym dla każdej ze stron i ustalonym przez nauczyciela lub dyrektora.

§ 46

 1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. O przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych należy poinformować na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego.§ 47

 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

§ 48

1. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się przy współpracy nauczyciela z uczniem i opiera się na:

1) dokonywanej przez ucznia samoocenie osiągniętych efektów kształcenia i stopnia realizacji IPN;

2) dokonywanej przez nauczyciela ocenie osiągniętych przez ucznia efektów kształcenia i stopnia realizacji przez niego IPN.

2. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się przy współpracy nauczyciela z uczniem i opiera się na: ocenie wychowawcy, samoocenie ucznia oraz otrzymanych od pozostałych nauczycieli i uczniów danego oddziału informacjach zwrotnych dotyczących zachowania ocenianego ucznia – z tym że do ustalenia oceny konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch informacji zwrotnych od pozostałych nauczycieli i co najmniej dwóch informacji zwrotnych uczniów danego oddziału.

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami sumującymi ustalonymi we właściwych przepisach. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oparta na skali od wzorowej do nagannej ustalonej we właściwych przepisach.

§ 49

 1. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się według zasad określonych w § 48 ust. 1. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się według zasad określonych w § 48 ust. 2.
 2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami sumującymi ustalonymi we właściwych przepisach. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oparta na skali od wzorowej do nagannej ustalonej we właściwych przepisach.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 50

Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się bez odnoszenia się do efektów uczenia się osiągniętych przez pozostałych uczniów i stopnia realizacji przez nich IPN.

§ 51

 1. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa niż ocena przewidywana, o której mowa w § 38 ust. 1 i 2.
 2. Otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych jest możliwe dla każdego ucznia, który wyrazi taką chęć i odbywa się w drodze rozmowy ucznia z nauczycielem nad poziomem spełnienia przez ucznia kryteriów na ocenę proponowaną i wyższą, która może być uzupełniona wykonaniem przez ucznia wskazanych przez nauczyciela zadań. Konieczne jest zachowanie terminu ustalenia oceny, o którym mowa w powyższych postanowieniach.

§ 52

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeń, o którym mowa w ust. 3 lub jego rodzice składają podanie o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej w dniu posiedzenia rady pedagogicznej, do godziny 12.00. Decyzję o przystąpieniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje rada pedagogiczna.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki albo spełnia obowiązek nauki poza Liceum. Zastosowanie znajdą w tym zakresie przepisy odrębne zawarte w prawie oświatowym.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza Liceum przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą i wówczas w skład komisji wchodzą dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji, nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
  2. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9;
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 1. imię i nazwisko ucznia
 2. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 3. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 53

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zgłoszenie ma formę pisemną podpisaną przez rodziców.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, ale nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 7. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca klasy;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog;
 5. psycholog;
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego (jeśli samorząd uczniowski działa w szkole);
 7. przedstawiciel rady rodziców (jeśli rada rodziców działa w szkole).
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian;

b. skład komisji;

 1. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1;
 2. imię i nazwisko ucznia;
 3. zadania (pytania) sprawdzające;
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. imię i nazwisko ucznia;
 2. skład komisji;
 3. termin posiedzenia komisji;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Za przyczynę usprawiedliwioną uznaje się chorobę ucznia potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim bądź inne ważne okoliczności losowe. W takiej sytuacji uczeń lub jego rodzice składają niezwłocznie podanie o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu.

§ 54

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić również uczeń klasy programowo najwyższej.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

b. skład komisji;

 1. termin egzaminu poprawkowego;
 2. imię i nazwisko ucznia;
 3. zadania (pytania) egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. W takiej sytuacji uczeń i jego rodzice składają podanie o ponowne

wyznaczenie terminu egzaminu. Za usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie poprawkowym uważa

się chorobę ucznia poświadczoną zaświadczeniem lekarskim lub inne ważne przyczyny losowe.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń lub jego rodzice składają podanie do dyrektora o promocję warunkową. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym.

§ 55

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ustalania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

§ 56

Liceum stosuje powyższe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ IX FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

§ 57

 1. Budżet Liceum tworzy się z dotacji przekazywanych z budżetu miasta oraz opłat wnoszonych przez Rodziców i środków pozyskanych przez organ prowadzący szkołę.
 2. Organ prowadzący Liceum zarządza środkami finansowymi i podlega kontroli organu dotującego.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Rodzice, zapisując dziecko do Liceum, zobowiązani są do uiszczenia kwoty ustalonej przez organ prowadzący Szkołę tytułem wpisowego.
 5. W sprawie zobowiązań finansowych zawarta zostaje umowa cywilnoprawna pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia.
 6. Terminy i wysokość opłat za naukę i pobyt ucznia w Liceum (czesne, wpisowe) ustalana jest przez organ prowadzący Liceum.
 7. Zasady zwolnień z opłat w uzasadnionych przypadkach określa organ prowadzący Liceum.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58

Szkoła może rozpocząć działalność w oparciu o niepełną strukturę oddziałów.

§ 59

 1. Liceum używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Altum w Lublinie.

§ 60

 1. Organ prowadzący może zlikwidować Liceum z końcem roku szkolnego na zasadach przewidzianych w prawie oświatowym.
  1. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji Liceum, zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, rodziców, uczniów oraz gminę na terenie, której szkoła się znajduje.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 61

 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane przez organ prowadzący Liceum z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.
 2. O każdej zmianie statutu dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły wskazując miejsce, w którym można się ze zmianami zapoznać.
 3. Dyrektor Liceum może publikować w drodze własnego zarządzenia tekst jednolity statutu.

§ 62

 1. Niniejszy statut opracowany 14 lipca 2022 r., wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.